Kategorier
Aktuelt Begivenhet

Nå bygger vi ut!

Representantskapet til IKA Østfold vedtok på møtet 2. februar at IKA-bygget på Borgenhaugen skal bygges ut. Det betyr større plass til arkivene, de ansatte og til oppgavene vi skal utføre på vegne av eierkommunene våre.  

Dette er en stor dag for selskapet! Og jeg er veldig glad for at vi nå kan ta imot arkivene fra de gamle og nye eierkommunene våre.

Lene-Kari Bjerketvedt, daglig leder

IKA Østfolds nåværende depot sto ferdig i 2014, og har plass til ca 6.000 hyllemeter med papirarkiv. Siden åpningen har det vært et betydelig arbeid med å få inn eldre og avsluttede arkiver fra kommunene, og depotet er nå fullt. Samtidig har selskapet fått flere nye eierkommuner fra gamle Akershus fylke. Det gjør at det samlede behovet fra eierkommunene har økt.

I 2017 begynte derfor arbeidet med å se på mulighetene for utvidelser av det eksisterende bygget. Løsningen som er valgt er at Sarpsborg kommune bygger ut, mens IKA Østfold leier bygget. Det har vært svært stor velvilje fra kommunen i planleggingsprosessen. Arkitekt for nybygget er André Liefting fra Liefting Arkitektur og Restaurering.

Bygget som nå reises blir altså en utvidelse av det allerede eksisterende IKA-bygget. I tillegg til betydelig økt depotplass, fra 6.000 til 40.000 hyllemeter, får vi langt bedre muligheter for digitalisering. Vi får også på plass bedre infrastruktur for mottak, sanering, fryserom og større kontorarealer. Alt i alt et funksjonelt og effektivt arkivbygg.

IKA-bygget med ny depotdel og kontorfløy. Bilde fra Liefting Arkitektur

Byggestart er planlagt vinteren 2021. Dette blir en fornyelse for selskapet, og vi gleder oss stort til å kunne flytte inn og ta fatt på mange nye, spennende oppgaver i årene framover.

Vi får nå et arkivdepot for framtiden!

Kategorier
Aktuelt

Historiske arkiver fra Aurskog-Høland deponert

Vi har mottatt en stor levering arkiver fra Aurskog-Høland kommune, som er en av våre nyeste eierkommuner. De historiske arkivene har vært oppbevart hos Statsarkivet i Oslo i flere år, men er nå overført til IKA Østfolds depot.

Aurskog-Høland kommunes rikholdige historiske arkiver inneholder arkiver fra hele fem historiske kommuner, som følge av flere endringer i kommunestrukturen. Dagens kommune ble sist endret ved at Rømskog ble med i den nye kommunen fra 1.1.2020. Før dette skjedde den store endringen i 1966, da fire kommuner gikk sammen og dannet Aurskog-Høland. Det er arkivene fra disse kommunene som nå er deponert hos oss.

Aurskog kommune (1837-1965). Blaker kommune ble skilt ut fra Aurskog i 1919 og slått sammen med Sørum.

Høland kommune (1837-1965). Ble Nordre Høland etter delingen i 1924.

Søndre Høland kommune (1924-1965) oppsto da Høland kommune ble delt i 1924.

Setskog kommune (1905-1965). Ble skilt ut fra Aurskog som egen kommune i 1905.

Rømskog kommunes historiske arkiv er tidligere avlevert til oss, og består av materiale fra opprettelsen av kommunen i 1902, til den gikk inn i Aurskog-Høland fra 2020.

Kategorier
Aktuelt Ingen kategori

Kong Frederik IVs brev til Moss i 1720

Byen Moss feirer tre hundre år i år. I arkivene etter kommunen ligger et dokument som har hatt stor betydning for byen. Det var gjennom den kongelige beslutningen som er beskrevet i brevet at byen Moss ble til.

Den 10. august 1720 signerte kong Frederik IV av Danmark-Norge dette dokumentet som ga borgerne på Moss rett til sin egen byfogd. I praksis ble ladestedet Moss da til en by. Moss hadde lenge ligget rettslig under Fredrikstad, men som et voksende handelssted ønsket borgerne i Moss større frihet og rettigheter. Dette ble gitt borgerne av kong Frederik i 1720. Selv om noe rettslig tilhørighet til byretten i Fredrikstad vedvarte en tid etter det, kan vi trygt si at Moss by ble grunnlagt gjennom dette kongelige brevet.

Her kan dere lese den transkriberte, og lett moderniserte, teksten. Den er holdt i tidens typiske svulstige kansellistil.

Vi Friderich den Fierde af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gjøre alle vitterligt, at Vi, efter Borgerskabet udi Moss i Vort Rige Norge, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt Os elskelige vores Vice-Statholder og de øvrige Comitterede udi Slotsloven i bemeldte Norge, deres allerunderdanigst giorte Forestilling, haver til Vores Tienestes befodring og bemeldte Moss Bys opkomst allernaadigst det for godt at bevilge og anordne, saasom Vi og hermed bevilger og anordner, at udi meerbemeldte Moss skal herefter være en Byefoged, som, ligesom andre Byefogder, hvor Magistrat er ordineret, kan pleye Retten inden Tinge paa een vis dag i Ugen, ellers forette hvis en Byefoged efter Loven kan tilkomme; hvorfor han skal nyde hva Loven og allernaadigst udgangne Forordninger dicterer, og have Vi herhos, saavel til lettelse for Indbyggerne udi hvis een Byfoget til aarlig Løn tillegger, som og paa de han des bedre kan have sin nødtøftig subsistence allernaadigst bevilget og tilladt, at han tillige med maa forrette Byeskriver Tienesten udi bemeldte Moss, hva Byens Contributioner angaard, saa skal Byefogden derfor aflegge tilbørlig Regnskab til Vores Rente-Kammer, og ville Vi ellers allernaadigst, at Magistraten udi vor Kiøbstad Friderichstad skal beskikke saavel Over-Formyndere, som Formyndere for Umyndige, desligeste udstæde Borgerskabs Breve samt tillige med Byefogden udi Moss foreette Arve-Stifterne, saa skal og Byefogdens Domme og Forretninger naar de paaankes, til Friderichstads Raadstu Ret appelleres, hvorefter alle og enhver vedkommende allerunderdagigst haver at rette, ey giørendes herudi hinder eller forfang i nogen maade, under Vor hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Kiøbenhavn den 10. Augusti Anno 1720.

                                                                                                                                                                                          Friderich R

Kategorier
Aktuelt Ingen kategori

Digital gave til 300-årsjubilanten Moss

Moss feirer 300 år dette året. I anledning byjubileet ønsker IKA Østfold å gi en gave til byen. Vi har derfor digitalisert og publisert over hundre år med møteprotokoller fra kommunestyrer og formannskap i kommunene innenfor dagens grenser.

Moss fikk bystatus i 1720. Jubileumsåret i år ble noe annerledes enn man kunne se for seg, og mye har blitt digitalt. Vi ved IKA Østfold har derfor ønsket å gi en digital gave til Moss. Derfor har vi digitalisert og publisert alle formannskaps- og kommunestyreprotokoller fra Moss og Rygge fra 1837 til 1920. De er nå publisert og kan leses på Digitalarkivet. Vi håper denne rike og viktige kilden til Moss’ historie vil satt pris på, og brukt nå når den bli lett tilgjengelig digitalt.

Den eldste protokollen stammer fra Moss representantskap, og er ført for i årene 1816 til 1818. Dette var et rådgivende organ i kjøpstaden Moss fra før formannskapslovene ble innført i 1837. Samme protokoll ble også tatt i bruk da formannskapet hadde sine første møter i 1837. Fra da finnes en ubrutt linje protokoller fram til våre dagers digitale versjoner. Vi har enn så lenge publisert fram til 1920.

Lenke til protokollene i Digitalarkivet finner dere her

Rygge kommune ble også opprettet i 1837. Kommunen ble sammenslått med Moss i 2020, og vi har derfor publisert protokollene herfra også, fra 1837 til 1920.

Innenfor dagens kommunegrenser lå også en tredje kommune. Jeløy, eller Moss landsogn som den het fra 1837 til 1919, ble opprettet samtidig med de to andre kommunene, men ble sammenslått med Moss i 1946. (Sammenslåing skjedde først i 1943, men ble opphevet etter krigen, for så endelig å bli vedtatt av Stortinget i 1946). Vi kommer til å digitalisere og publisere også protokollene herfra snart.

Kategorier
Aktuelt Begivenhet

Prosjekt- og utviklingsmidler til IKA Østfold

I dag har Riksarkivaren fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. IKA Østfold fikk penger til begge de to prosjektene det ble søkt for.

IKA Østfold søkte Riksarkivaren om prosjekt- og utviklingsmidler for 2017 til to prosjekter. Det første prosjektet går på etablering av rutiner for uttrekk av digitalt skapt arkiv i Østfold, og retter seg mot våre eierkommuners ulike fagsystemer. Det neste er et samarbeidsprosjekt mellom Østfoldmuseene, IKA Østfold, og Østfold fylkeskommune, som tar sikte på å utarbeide en bevaringsplan for de mange privatarkivene i Østfold. Begge områdene er både svært omfattende og spennende, og vi gleder oss til et spennende 2018!

Mer om tildelingene kan du lese om HER.