Kategorier
Ingen kategori

Nye nettsider

Arkiv Øst har fått nye nettsider fra 1.1.2022. Du finner oss nå på:

arkivo.no

Kategorier
Ingen kategori

God jul fra alle oss

Alle vi hos Arkiv Øst/IKA Østfold vil få ønske dere en riktig god og fredfull jul.

Mens 2021 har vært et merkelig år, håper vi 2022 bringer med seg nye og bedre tider!

Kategorier
Ingen kategori

IKA Østfold skifter navn til Arkiv Øst

Fra nyttårsskiftet endres selskapets navn til Arkiv Øst. Samtidig vil vi også få nye nettsider.

Våre eiere har nå vedtatt en ny selskapsavtale, og i den forbindelse endres selskapets navn fra IKA Østfold til Arkiv Øst. Vi har de siste par årene fått flere nye eiere fra gamle Akershus fylke, og det var derfor naturlig å endre selskapsnavnet for å gjenspeile den endringen.

Den nye nettsiden vil snart bli tatt i bruk, og disse sidene fases ut. Ny nettadresse vil bli: arkivo.no

Kategorier
Ingen kategori

Arkivutviklingsmidler til nytt prosjekt

Arkiv Øst/IKA Østfold har fått tildelt 700.000 i arkivutviklingsmidler til prosjektet Tverrfaglig ordning og konfigurasjon av digitalt skapte arkiver gjennom intuitivt grensesnitt.

Prosjektet har som hovedmål å utvikle en løsning for både digital ordning og visuell konfigurering av digitalt skapte arkivuttrekk.

Vi er veldig glade for at Arkivverket har tildelt hele 700.000 til dette prosjektet! Vi har sett store utfordringer med ordning og tilgjengeliggjøring av uttrekk fra digitalt skapte arkiver, ofte med svært viktig rettighetsdokumentasjon. Vi håper å gi et viktig bidrag til å løse noen av de utfordringene gjennom dette prosjektet. Resultatene skal komme hele sektoren til nytte.

Lene-Kari Bjerketvedt, daglig leder Arkiv Øst

Prosjektet har som hovedmål å utvikle en løsning for både digital ordning og visuell konfigurering av digitalt skapte arkivuttrekk. Prosjektet er basert på hypotesen at alle arkivinstitusjoner i dag har svært store utfordringer med å ordne, bearbeide og tilgjengeliggjøre informasjonen som ligger lagret i deponerte arkivpakker. I tillegg er det er svært stort etterslep i arbeidet med å ta uttrekk og få deponert elektroniske arkiv og fagsystemer fra kommunene. Disse databasene inneholder ofte svært viktig og sensitiv rettighetsdokumentasjon om enkeltindivider og brukere av tjenester fra kommunene.

Prosjektet vil eies av Arkiv Øst/IKA Østfold, med Stiftelsen ASTA og IKA Opplandene som samarbeidspartnere.

Kategorier
Ingen kategori

Ledig stilling som IKT-driftsmedarbeider

Arkiv Øst (IKA Østfold) søker en ny IKT-driftsmedarbeider for å styrke tjenestene til våre eiere.

Stillingens viktigste oppgaver:

 • Drift av selskapets nettverk, programvare og maskinpark.
 • Konfigurasjon, dokumentasjon og rutinebeskrivelse.
 • Føre tilsyn av sikkerhetsrutiner og videreutvikle disse ved behov.
 • Forvaltning av data for langtidsbevaring.
 • Deltakelse i prosjekt/utvikling av tjenester for våre eiere.

Kompetansekrav til stillingen:

 • Utdanning innen relevante fag – særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med drift av nettverk (VLAN, LAN, WAN) med strenge sikkerhetskrav og høy oppetid.
 • Endringsvilje og høyt nivå av løsningsorientering.
 • Gode skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.

Gjerne kjennskap til følgende løsninger og teknologier:

 • Microsoft Windows Server og Microsoft 365
 • Unix-like operativsystemer (Linux, BSD)
 • Datalagringsteknologier (ZFS, LTFS)
 • VPN og krypteringsteknologier
 • Virtualisering
 • MultiWan, TCP/IP og WLAN

Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Serviceinnstilt og godt humør

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med et stort nasjonalt kompetansemiljø
 • Lønn etter avtale, pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid

Om arbeidsgiveren

Arkiv Øst er et interkommunalt selskap og eies av 17 kommuner og Viken fylkeskommune.
Selskapet er eiernes kompetanse- og depotinstitusjon og tilbyr bl.a. tjenester innen digitalisering og langtidslagring av arkiv. Selskapet har per i dag åtte ansatte.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Lene-Kari Bjerketvedt, daglig leder

Telefon: 960 45 511 / 970 11 466

Kontaktperson: Ole Aldric, IKT-ansvarlig

Mobil: 960 45 511

SØK STILLINGEN – lenke til søknad hos Finn.no:

Søknadsfrist: 16.01.2022

Ansettelsesform: Fast

Kategorier
Ingen kategori

Ferietid hos IKA Østfold

Vi holder sommerstengt fom. mandag 12. juli tom. fredag 30. juli.

Kategorier
Ingen kategori

Rettigheter og historie sikres med byggetrinn II

Historien og rettighetene til innbyggerne i Østfold og deler av gamle Akershus skal sikres. Nå starter byggetrinn to av arkivdepotet på Borgenhaugen rett utenfor Sarpsborg. Når bygget står ferdig om et drøyt års tid, skal 40 kilometer eldre arkivmateriale lagres sikkert for evigheten her. Foruten depotplassen blir det spesialrom for behandling av skader, som mugg og insekter, og større plass til digitalisering og ikke minst behandling og lagring av nyere digitale arkiver.

Det nye bygget er også et samarbeidsprosjekt. Byggherren for det nye depotet er Sarpsborg kommune, og selskapet vil i fremtiden leie bygget av dem. Entreprenør er firmaet Metacon og arkitekt er André Liefting fra Liefting Arkitektur og Restaurering.

IKA-bygget med ny depotdel og kontorfløy. Bilde fra Liefting Arkitektur

Østfold interkommunale arkivselskap, til vanlig bare kalt IKA Østfold, er også et samarbeidsprosjekt. Selskapet ble opprettet i 2002 som et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner i Østfold for å løse felles utfordringer med arkivene. Etter regionreformen i 2020 har flere eierkommuner kommet til fra Romerike og Follo, og flere ønsker medeierskap. Selskapet har som formål ta vare på og forvalte alle typer arkiver fra kommunene.

«Vi er strålende fornøyd nå når prosjektet er i gang. En slik utbygging er en omfattende prosess. Vi har allerede jobbet med planlegging og prosjektering i flere år. Men nå er kontrakt signert med utbygger, og snart stikkes spaden i jorda», sier en godt fornøyd daglig leder i arkivselskapet, Lene-Kari Bjerketvedt. Hun ser for seg at bygget er innflytningsklart om ett til halvannet års tid.  

Kommunene har store behov for plass til sine gamle arkiver. Samtidig er behandling og bevaringen av alt som skapes digitalt i dag en stor utfordring. Alt dette krever spesialkompetanse, og lokaler som er spesialtilpasset og sikret.

IKA Østfold flyttet inn i dagens kontor- og depotbygg høsten 2014. Siden første byggetrinn var klart har mye skjedd. Depotet er fylt opp med arkiver, og ikke minst har nye medlemskommuner kommet til. «Vi oppbevarer og forvalter alt fra protokoller fra 1700-tallet til moderne digitale systemer. Arkivene er viktige både for historien, men ikke minst for å sikre dine rettigheter som innbygger», sier Bjerketvedt.

Kategorier
Ingen kategori

Intervju med vår nye IT-rådgiver

Vår nye IT-rådgiver Ole Aldric har blitt intervjuet i det siste nummeret av arkivtidskriftet Arkheion. Du kan lese hele artikkelen her: https://78c6075f.flowpaper.com/Arkheion22020/#page=20

Kategorier
Ingen kategori

Arkivdagen om fritid: Skydeselskabet i Moss

Folk har alltid hatt glede av lek og moro. Men begrep som fritid og ferie er ganske nye, og var lenge forbeholdt noen få i samfunnet. Går vi et par hundre år tilbake i norsk historie ser vi fremveksten av det tidligste foreningslivet.

En lang rekke foreninger, klubber og selskaper med ulike formål ble startet i byer og bygder. Det kunne være klubbselskap etter engelsk mønster, jordbruksforeninger, teaterselskap eller seriøse vitenskaplige foreninger. Men det ble også startet klubber som bare var til for tull og moro. Felles for dette foreningslivet var at det besto av sammfunnets øverske sjikt, enten embetsmenn, borgere og handelsfolk og deres samfunnslag.

Byen Moss var en fremadstormende handelsby ved Christianiafjorden. I byen lå et stort jernverket, og sager, møller, industri og sjøfart preget byen. Det var et betydelig og rikt borgerskap i Moss som hadde tid og råd til å nyte fritidsaktiviteter.

Ett utløp for borgerskapets fritidssysler i byen er det lille, men fascinerende selskapet som ble startet i 1801. Det fikk navnet «Moss Skyde Selskab». Det skulle ikke ha flere enn tretti medlemmer, og hadde som sitt formål: «gavn og fornøyelse, foreende med saa faa Bekostninger som muligt».

Skyteselskapets protokoll kan du lese her på Digitalarkivet:

https://media.digitalarkivet.no/view/136664/1

Hva var så aktivitetene til selskapet? I dag ville kalt det et skytterlag. De møttes jevlig i sommermånedene og skjøt på blink og såkalte «fugler». Det var premiering til de beste, etter gitte lover og poengberegninger. Alt nitidig ført ned i statuttene og skytereglene. Den aller første skytekonkurranse fant sted 16. juli 1801, og ble vunnet av herr Lund. Han fikk 12 poeng, ett mer enn herr Gude.

Selv om skyteselskapet i Moss nok først og fremst var opprettet til lyst og adspredelse, kan det også ha ligget et større formål bak. Våren 1801 hadde det vært stor krigsfare i Danmark og Norge. Den 2. april dette året ble København angrepet av britiske flåtestyrker, og bare med nød og neppe holdt den danske flåten stand. I Norge ble store hærstyrker mobilisert, og det var fare for krig. Selv om den ble avverget det året, kom britene tilbake i 1807 og Danmark-Norge ble trukket inn i napoleonskrigene.

Hendelsene våren 1801 vakte stor skrekk i riket, og i byer rundt om i riket ble gamle borgerkompanier reorganisert eller nye opprettet. Det var små militæravdelinger bestående av byens borgere. Også i Moss hadde et slikt borgerkompani, og mange av medlemmene må også ha vært med i skyteselskapet. Slik sett kan den lille foreningen også ha hatt en større og patriotisk formål, til gavn og adspredelse, men også til forsvar av riket og kongen.

Kategorier
Aktuelt Ingen kategori

Kong Frederik IVs brev til Moss i 1720

Byen Moss feirer tre hundre år i år. I arkivene etter kommunen ligger et dokument som har hatt stor betydning for byen. Det var gjennom den kongelige beslutningen som er beskrevet i brevet at byen Moss ble til.

Den 10. august 1720 signerte kong Frederik IV av Danmark-Norge dette dokumentet som ga borgerne på Moss rett til sin egen byfogd. I praksis ble ladestedet Moss da til en by. Moss hadde lenge ligget rettslig under Fredrikstad, men som et voksende handelssted ønsket borgerne i Moss større frihet og rettigheter. Dette ble gitt borgerne av kong Frederik i 1720. Selv om noe rettslig tilhørighet til byretten i Fredrikstad vedvarte en tid etter det, kan vi trygt si at Moss by ble grunnlagt gjennom dette kongelige brevet.

Her kan dere lese den transkriberte, og lett moderniserte, teksten. Den er holdt i tidens typiske svulstige kansellistil.

Vi Friderich den Fierde af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gjøre alle vitterligt, at Vi, efter Borgerskabet udi Moss i Vort Rige Norge, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt Os elskelige vores Vice-Statholder og de øvrige Comitterede udi Slotsloven i bemeldte Norge, deres allerunderdanigst giorte Forestilling, haver til Vores Tienestes befodring og bemeldte Moss Bys opkomst allernaadigst det for godt at bevilge og anordne, saasom Vi og hermed bevilger og anordner, at udi meerbemeldte Moss skal herefter være en Byefoged, som, ligesom andre Byefogder, hvor Magistrat er ordineret, kan pleye Retten inden Tinge paa een vis dag i Ugen, ellers forette hvis en Byefoged efter Loven kan tilkomme; hvorfor han skal nyde hva Loven og allernaadigst udgangne Forordninger dicterer, og have Vi herhos, saavel til lettelse for Indbyggerne udi hvis een Byfoget til aarlig Løn tillegger, som og paa de han des bedre kan have sin nødtøftig subsistence allernaadigst bevilget og tilladt, at han tillige med maa forrette Byeskriver Tienesten udi bemeldte Moss, hva Byens Contributioner angaard, saa skal Byefogden derfor aflegge tilbørlig Regnskab til Vores Rente-Kammer, og ville Vi ellers allernaadigst, at Magistraten udi vor Kiøbstad Friderichstad skal beskikke saavel Over-Formyndere, som Formyndere for Umyndige, desligeste udstæde Borgerskabs Breve samt tillige med Byefogden udi Moss foreette Arve-Stifterne, saa skal og Byefogdens Domme og Forretninger naar de paaankes, til Friderichstads Raadstu Ret appelleres, hvorefter alle og enhver vedkommende allerunderdagigst haver at rette, ey giørendes herudi hinder eller forfang i nogen maade, under Vor hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Kiøbenhavn den 10. Augusti Anno 1720.

                                                                                                                                                                                          Friderich R